องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ธ.ค. 2561 ]81
2 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ธ.ค. 2561 ]82
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 28 ธ.ค. 2561 ]89
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]78
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]88
6 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 ธ.ค. 2561 ]85
7 การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 28 ธ.ค. 2561 ]82
8 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต [ 28 ธ.ค. 2561 ]84
9 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 28 ธ.ค. 2561 ]82
10 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 28 ธ.ค. 2561 ]79