องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงการการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื่อ-จัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติตตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติตำบล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งบริหารงานบุคคล
การป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
 
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานควบคุมภายใน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลกรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประจำปี 2564
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านเก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดนัย ...
 
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านเก่า องค์การบริ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้มอบเงินช่วยเหลือผ...
  อบต.บ้านเก่า ได้นำถุงยังชีพมอบให้กับผู้กักตัวกลุ่ม...
  อบต.บ้านเก่า ขอขอบคุณร้านเชี่ยงใหม่ ที่มอบสิ่งของเ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี...
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา...
  เดินรณรงค์ โรคหูดับ ณ บ้านวังโป่ง
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประ...
  โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555