องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

                 การคมนาคม

                -  การติดต่อกับอำเภอด่านขุนทด     ใช้เส้นทางรถยนต์ได้แก่      ถนนสายด่านขุนทด - หนองแวง

 เชื่อมต่อมาจากตำบลหนองแวงผ่านกลางตำบลบ้านเก่าไปยังเทศบาลด่านขุนทด เป็นถนนลาดยางสภาพดี

                -  การติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง      ถนนสายด่านขุนทด หนองแวง           เชื่อมต่อ

จากตำบลหนองแวง      ผ่านหมู่ที่   1,10,11,7 ,12   ต่อไปยังเทศบาลด่านขุนทด         เป็นถนนลาดยาง  สภาพดี

                -  ถนนสายบ้านสระพัง บ้านหนองพังโพด   เชื่อมระหว่างถนนสายด่านขุนทด - หนองแวง  ผ่าน

หมู่ที่ 5 (บ้านสระพัง) กับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2164    ในตำบลตะเคียน    เป็นถนนลูกรังสภาพไม่ดีนัก

                -  ถนนสายบ้านกลาง กุดม่วง     ตำบลตะเคียน    เชื่อมระหว่างถนนสายด่านขุนทด - หนองแวง 

ในหมู่ที่  4  (บ้านกลาง)  เป็นถนนลูกรัง  สภาพไม่ดี

                    การไฟฟ้า

 ปัจจุบันมีการบริการไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

   -  ลำน้ำ  ,  ลำห้วย                                3              สาย

   - บึง , หนองและอื่น ๆ                       3              แห่ง

 

       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

       -  ฝาย  อ่างเก็บน้ำ  สระน้ำ                                  20            แห่ง

  -  บ่อน้ำตื้น                                                           5              แห่ง

  -  บ่อโยก  บ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน                8              แห่ง

  -  ถังเก็บน้ำฝน                                                     5              แห่ง