องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

 
วิสัยทัศน์ (vision) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
  ชุมชนน่าอยู่
สิ่งแวดล้อมดี
  คนมีคุณภาพ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

  1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
  2. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

  3. จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น