องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
กองช่าง

นายรัตนะ  อดุลย์กลาง
นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายรัตนะ  อดุลย์กลาง

นายมนตรี  ดวงจันทร์
นายธีระพงษ์  เกงขุนทด
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 


 นางสาววันเพ็ญ  มุ่งคู่กลาง นายเสกสรร  เขขุนทด
 
 เจ้าพนักงานธุรการ   คนงานทั่วไป