องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


(-ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

นายธนพงษ์  ทะนา

นายวสันต์    สีขุนทด  

นายพิทักษ์  หมอกขุนทด

หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป


-ว่าง-

นางสาววิลาวรรณ  ชาขุนทด

นายพงศ์พันธุ์  ศิริธรรม

นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิชาการเกษตร


นายมนตรี  ชมตะคุ นางสาวผกามาศ  วงศ์อินทร์จันทร์

นางสาววิภาดา  เพ็ชรนอก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสาธารณสุข
 
นางสาวกมลชนก  เกตุขุนทด

นางมยุรา  สีถาน

นายธีรพันธ์  พุขุนทด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 

 นายกฤษฏี  กินขุนทด
 นายปรีชา  เขียวงาม
นางสาวสมฤดี  กมขุนทด
 พนักงานขับรถ  ตกแต่งสวน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายวุฒิศักดิ์  เกตุกลางดอน นางสาวดวงตา  ทงสันเทียะ
นายชาญณรงค์  กุมขุนทด
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
ยาม