องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายจิรสิน หมอกขุนทด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084 312 6104

นายศักดิ์ดา  เกงขุนทด

นายจำลอง กิจขุนทด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095 248 1784

โทร.084 833 3141
นายจิรสิน หมอกขุนทด นายอนันต์ แกมขุนทด นายตวง เกณฑ์ขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
โทร.084 312 6104 โทร.064 026 8796 โทร.098 149 5759
นายสมชาย มนขุนทด
นายสมชาย กวกขุนทด
นายจำลอง กิจขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
โทร.096 081 8307 โทร.095 861 8671 โทร.084 833 3141
นายศักดิ์ดา  เกงขุนทด นายสุพพัต ก่อมขุนทด
นายมงคล เกนขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
โทร.089 081 4412 โทร.089 502 5187
โทร.089 502 5187


นายวุฒิไกร โมขุนทด นายจิราวุฒิ เกลื่อนกลางดอน
นายสมชาย กุมขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
โทร.096 505 2605 โทร.091 810 1718 โทร.089 864 6689นางดรุณี อาบสุวรรณ์


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13


โทร.082 047 1382