องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายธนดล  กูกขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร.....062-7955591..


นายนวพล โกนขุนทด นางรุ่งระวี ชาญพิทยา
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร...089-5814921.... เบอร์โทร.....082-9171949....
 
นายสายน้อย ชาขุนทด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร...093 478 6297....