องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
สาสน์จากนายก อบต.

สาสน์จากนายก อบต. สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลบ้านเก่าทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระผมในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ได้บริหารงานภายใต้งบประมาณที่จำกัด นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มุ่งมั่นในการพัฒนา ศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคและโอกาส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มอาชีพต่างๆ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง การสืบสานพุทธศาสนา และประเพณีสำคัญของชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย ประหยัด เพื่อให้ตำบลบ้านเก่า เกิดความเจริญรุ่งเรือง สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่าย ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า และสิ่งที่สำคัญก็คือ ประชาชนตำบลบ้านเก่า ที่ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลบ้านเก่าของเรา โดยผมยึดคำว่า “คิดดี ทำดี เพื่อตำบลบ้านเก่าของเรา” เป็นที่ยึดเหนี่ยวและตั้งใจในการพัฒนา กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจะเป็นสื่อกลางที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า และจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการรับทราบถึงบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดียิ่งตลอดไป ในท้ายที่สุดนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้ ประชาชนชาวตำบลบ้านเก่าทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ในทุกด้านทุกประการ ว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า