องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 : www.bankaosao.go.th

 
 
 


นที่ 11 เมษายน 2565 อบต. บ้านเก่า โดยการนำของนายธนดล กูกขุนทด นายก อบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน มอบถุงยังชีพตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพ้ฒนาคุณภาพชีวิต


นที่ 11 เมษายน 2565 อบต. บ้านเก่า โดยการนำของนายธนดล กูกขุนทด นายก อบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน มอบถุงยังชีพตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพ้ฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

2022-06-28
2022-06-03
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-18
2022-05-13
2022-05-11
2022-04-11
2022-03-14
2022-03-10