วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินสายขุมปูน บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายหลักสิบถึงหลุมตาแอบ บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายสระพังถึงบ้านวังโป่ง บ้านสระพัง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายท่าเดื่อ บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาจันขาว บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายนานายสวัสดิ์ถึงถนนด่านขุนทด-หนองแวง บ้านสระพังเหนือ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายดอนมันถึงถนนด่านขุนทด - หนองแวง บ้านสระพังเหนือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการขุดรื้อถนนลาดยาง สายทางออกบ้านกลางเชื่อมบ้านกุดม่วง บ้านกลาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการวางท่อเข้าสระน้ำหนองขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง