องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงการการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื่อ-จัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติตตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติตำบล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
 
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด
 
ว่าที่ร้อยโทดนัย  สุริโยภาส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

นายวสันต์    สีขุนทด

นายวสันต์    สีขุนทด  

นายพิทักษ์  หมอกขุนทด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปนายณราศักดิ์  เฝ้าหนองดู่

นางสาววิลาวรรณ  ชาขุนทด

นายพงศ์พันธุ์  ศิริธรรม

นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิชาการเกษตรนายมนตรี  ชมตะคุ นางสาวผกามาศ  วงศ์อินทร์จันทร์ นางมยุรา  สีถาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 
นางสาวกมลชนก  เกตุขุนทด

นางสาววิภาดา  เพ็ชรนอก

 - ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 

 นายกฤษฏี  กินขุนทด
 นายปรีชา  เขียวงาม
นางสาวสมฤดี  กมขุนทด
 พนักงานขับรถ  ตกแต่งสวน
คนงานทั่วไป


นายวุฒิศักดิ์  เกตุกลางดอน นางสาวดวงตา  ทงสันเทียะ
นายชาญณรงค์  กุมขุนทด
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
ยาม