องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงการการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื่อ-จัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติตตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติตำบล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
 
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานควบคุมภายใน

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

                 การคมนาคม

                -  การติดต่อกับอำเภอด่านขุนทด     ใช้เส้นทางรถยนต์ได้แก่      ถนนสายด่านขุนทด - หนองแวง

 เชื่อมต่อมาจากตำบลหนองแวงผ่านกลางตำบลบ้านเก่าไปยังเทศบาลด่านขุนทด เป็นถนนลาดยางสภาพดี

                -  การติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง      ถนนสายด่านขุนทด หนองแวง           เชื่อมต่อ

จากตำบลหนองแวง      ผ่านหมู่ที่   1,10,11,7 ,12   ต่อไปยังเทศบาลด่านขุนทด         เป็นถนนลาดยาง  สภาพดี

                -  ถนนสายบ้านสระพัง บ้านหนองพังโพด   เชื่อมระหว่างถนนสายด่านขุนทด - หนองแวง  ผ่าน

หมู่ที่ 5 (บ้านสระพัง) กับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2164    ในตำบลตะเคียน    เป็นถนนลูกรังสภาพไม่ดีนัก

                -  ถนนสายบ้านกลาง กุดม่วง     ตำบลตะเคียน    เชื่อมระหว่างถนนสายด่านขุนทด - หนองแวง 

ในหมู่ที่  4  (บ้านกลาง)  เป็นถนนลูกรัง  สภาพไม่ดี

                    การไฟฟ้า

 ปัจจุบันมีการบริการไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

   -  ลำน้ำ  ,  ลำห้วย                                3              สาย

   - บึง , หนองและอื่น ๆ                       3              แห่ง

 

       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

       -  ฝาย  อ่างเก็บน้ำ  สระน้ำ                                  20            แห่ง

  -  บ่อน้ำตื้น                                                           5              แห่ง

  -  บ่อโยก  บ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน                8              แห่ง

  -  ถังเก็บน้ำฝน                                                     5              แห่ง