องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.bankaosao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงการการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื่อ-จัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติตตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติตำบล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
 
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานควบคุมภายใน

สภาพทั่วไป
 

 ที่ตั้ง

                                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า     ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด  เป็นระยะทาง

 6    กิโลเมตร  ไปตามถนนสาย  ด่านขุนทด หนองแวง

 

                มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                                ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสำนักตะคร้อ  กิ่งอำเภอเทพารักษ์  และตำบลพันชนะ

                                                                อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

                                ทิศใต้                      ติดต่อกับตำบลหินดาด  และตำบลตะเคียน  อำเภอด่านขุนทด

                                                                จังหวัดนครราชสีมา

                                ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ  ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

                                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ  ตำบลหนองแวง  กิ่งอำเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 

  เนื้อที่

                                ตำบลบ้านเก่า  มีพื้นที่ประมาณ   88.29  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  55,180  ไร่ 

แบ่งการใช้ประโยชน์ออกเป็น

                                - พื้นที่ชุมชนและที่อยู่อาศัย ประมาณ             714   ไร่                      ร้อยละ     1.3

                                - พื้นที่เกษตรกรรม                               ประมาณ        10,322   ไร่                      ร้อยละ     18.7

                                - พื้นที่สาธารณประโยชน์                     ประมาณ             561    ไร่     ร้อยละ     1.02

                                - พื้นที่ป่าสงวน                                      ประมาณ        43,183    ไร่     ร้อยละ     78.98

 

 ภูมิประเทศ

                                สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นลูกคลื่นลอนลาด  ความลาดชันของพื้นที่  2 - 6  เปอร์เซ็นต์มีที่ราบบริเวณพื้นที่ทางตะวันออกและมีคลองลำชียงไกลไหลผ่านทางตอนใต้และตะวันออก  และลำห้วยชันโพรงทางตะวันตก

 ประชากร

ประชากร  รวมทั้งสิ้น  7,428  คน  แยกเป็นชาย  3,668   คน  หญิง  3,760   คน 

จำนวนครัวเรือน   1,873  ครัวเรือน